top of page

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, devletin yürütme organlarının (idarenin) faaliyetlerini ve bu organların vatandaşlar ve diğer kişilerle ilişkilerini düzenler. Bu hukuk dalı, kamu hizmetlerinin sunumu, idari işlemler, kamu kurumlarının yetkileri, yükümlülükleri ve işleyişi gibi konuları içerir. İdare hukuku, vatandaşların idarenin eylemlerine karşı hukuki koruma sağlar ve idarenin yasa dışı davranışlarına karşı hukuki itiraz yollarını düzenler.


Vergi hukuku, devletin gelir toplama sürecini düzenler. Bu hukuk dalı, vergi türleri, vergi mükellefleri, vergilendirme süreçleri ve vergi cezalarını içerir. Vergi hukuku, devletin vergi gelirlerini toplamasına yardımcı olur ve vergi mükelleflerinin haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Vergi hukuku, gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi gibi vergi türlerini düzenler ve vergi beyanı, itiraz süreçleri, vergi tahsilatı ve yargılamalar gibi konuları içerir.


İdare ve vergi hukuku, devletin etkili ve adil bir şekilde çalışmasını ve vatandaşların haklarını korurken mali kaynaklarını yönetmesini sağlar. Bu hukuk dalları, vatandaşlar, işletmeler ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri düzenler ve çeşitli yasal mekanizmaları içerir. İdare ve vergi hukuku, toplumsal düzenin sürdürülmesi ve devletin işleyişinin denetlenmesine yardımcı olur.

bottom of page